Release Tunes/MP3/Cheshm Siyah, چشم سیاه/Hamid Askari – Cheshm Siyah